RAZPIS ZA KANDIDIRANJE V ORGANE DRUŠTVA ZA OBDOBJE 2019- 2021

Marca 2019 poteče mandat organom društva, zato bo od 21. januarja do 5. februarja v teku razpis za kandidiranje  v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

Člani društva, ki se želite aktivno vključiti v delo društva kot člani organov društva, lahko svojo kandidaturo za željeno funkcijo vložite na priloženem obrazcu, ki ga izpolnite in pošljite po e-pošti na naslov društva: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   

ali po navadni pošti na naslov: Društvo vinogradnikov Trška gora, Jože Bašelj, Gorenje Kamenje 16, 8000 Novo mesto

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo prispele do vključno 05.2.2019.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor društva šteje 11 članov. Na prvi seji, ki mora biti v 8 dneh po izvolitvi, se UO konstituira (izvoli predsednika, namestnika predsednika, tajnika in blagajnika društva).

UO je za svoje delo odgovoren zboru članov. Mandat članov upravnega odbora je 2 leti.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira zakonitost in smotrnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Najmanj enkrat letno pregleda poslovanje in predlaga zboru ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ter izboljšanje poslovanja in delovanja društva.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodeluje na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti.

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.Mandatna doba članov disciplinske komisije je 2 leti.

Volitve kandidatov v organe društva  bodo na občnem zboru, ki bo 16. februarja 2019 ob 18.00 uri v jedilnici Kmetijske šole GRM.

                                                                                         Upravni odbor

Prijava_na_RAZPIS_ZA_KANDIDIRANJE_V_ORGANE_DRUŠTVA_2019-21.doc

 

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.